Elevhälsoteam

På skolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som har det övergripande ansvaret för skolans elevhälsoarbete. Teamet bidrar även med bedömningar, utredningar och åtgärder inom sin egen specialitet. EHT träffas varje vecka. Rektor leder och ansvarar för elevhälsans arbete på skolan.

Vad beträffar tystnadsplikt och sekretess gäller de speciella bestämmelser som finns för respektive yrkeskategori.

Elevhälsoteamet ska:
•  Arbeta för att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt till
     kunskapsinlärning och personlig utveckling.
•  Stödja personalen med råd och handledning.
•  Åtgärda problem och svårigheter i organisationen med befintliga resurser.
•  Vara ett stöd för vårdnadshavarna i elevens fostran och utveckling.
•  Anlita extern hjälp om skolans resurser befinns vara otillräckliga.
•  Följa och utvärdera skolans elevhälsoarbete kontinuerligt.
•  Ansvara för utarbetandet av rutiner kring mottagandet av nya elever samt
     vid stadieövergångar.
•  Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan

Teamet består av:
Mona Granqvist rektor
Kia Jabbari skolpsykolog
Lisa Linnarsson, skolsköterska
Åsa Ljungberg speciallärare
Petra Jergeby, specialpedagog
Helena Oltner speciallärare

Hög hbtq-kompetens hos elevhälsoteamen
Uppsala kommuns elevhälsa har idag en hög kompetens i hbtq-frågor. Samtliga cirka 80 elevhälsoteam har under 2017 genomfört en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL.

I varje elevhälsoteam finns en särskilt utnämnd ambassadör som har ett extra ansvar som kunskapsbärare i organisationen.

Läs mera

 

 

 

                     

Uppdaterad: