Elevhälsoteam

På skolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som har det övergripande ansvaret för skolans elevhälsoarbete.  EHT träffas varje vecka. Rektor leder och ansvarar för elevhälsans arbete på skolan.

Vad beträffar tystnadsplikt och sekretess gäller de speciella bestämmelser som finns för respektive yrkeskategori.

Elevhälsoteamet ska:

* Arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

* Arbeta för att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt till
   kunskapsinlärning och personlig utveckling.

* Stödja personalen med pedagogisk konsultation och handledning.

* Anlita externt stöd vid behov.

* Följa, utvärdera och planera skolans elevhälsoarbete kontinuerligt.

Teamet består av:
Mona Granqvist rektor
Lena Olsson, bitr rektor
Simon Skaaret,  skolpsykolog
Kajsa Pettersson, logoped
Lisa Linnarsson, skolsköterska
Åsa Ljungberg speciallärare
Petra Jergeby, specialpedagog
Helena Oltner speciallärare

Hög hbtq-kompetens hos elevhälsoteamen
Uppsala kommuns elevhälsa har idag en hög kompetens i hbtq-frågor. Samtliga cirka 80 elevhälsoteam har under 2017 genomfört en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL.

I varje elevhälsoteam finns en särskilt utnämnd ambassadör som har ett extra ansvar som kunskapsbärare i organisationen.

Läs mera

 

 

 

                     

Uppdaterad: