Årsmöte föräldraföreningen

Kallelse till årsmöte för Hågadalsskolans föräldraförening 19 mars kl 19.00

Kallelse till årsmöte för Hågadalsskolans föräldraförening

Tid: 19 mars 2018 kl. 19:00

Lokal: Hågadalsskolans personalrum

Alla medlemmar (vårdnadshavare till barn i Hågadalsskolan) kallas härmed till årsmöte för

Hågadalsskolans föräldraförening. Motioner ska lämnas till styrelsen senast 26 februari 2018

(hagadalsff@gmail.com eller föräldraföreningens postfack i skolexpeditionen).

Nomineringar till nya styrelseledamöter och andra funktionärer skickas också till

hagadalsff@gmail.com . Mer info:http://hagadalsskolan.uppsala.se/omskolan/foraldraforeningen/

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

Årsmötets dagordning:

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

4. Fråga om mötet blivit behörigen kallat

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk redogörelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av föreningens verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

11. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

12. Fastställande av årsavgift

13. Val av styrelse, se § 10 - Stadgar finns på hemsidan

14. Val av revisor och revisorsuppleant

15. Val av valberedning, se § 9 - Stadgar finns på hemsidan

16. Övriga frågor

15 mars 2018